I Edycja • 1-5 sierpnia 2022

Letnie Konfrontacje Debiutujących Dyrygentów

w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Dla najlepszego uczestnika:
Zadyrygowanie Młodzieżową Regionalną Orkiestrą Symfoniczną MROS podczas koncertu 27 września 2022 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz nagranie audio-video.

LETNIE KONFRONTACJE DEBIUTUJĄCYCH DYRYGENTÓW

Warsztaty dla młodych dyrygentów

I EDYCJA

1-5 sierpnia 2022 r.

REGULAMIN

§1

ORGANIZATORZY WARSZTATÓW

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

oraz

MROS - Małopolska Regionalna Orkiestra Symfoniczna

§2

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Kwalifikacja uczestników na warsztaty odbędzie się w formie konkursowej

Termin warsztatów: 1-5 sierpnia 2022 r.

Termin składania aplikacji : 20 lipca 2022 r.

Wpłata wpisowego: do 20 lipca 2022 r.

Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty: 25 lipca 2022 r.

Opłata za warsztaty: do 30 lipca 2022 r.

Warsztaty odbędą się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Kąśna Dolna 17,

33-190 Kąśna Dolna

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warsztaty otwarte są dla uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów akademii muzycznych - maksymalnie do ukończenia studiów I stopnia niezależnie od wieku.

2. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

4. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

5. Udział w warsztatach może mieć formę czynnego uczestnictwa albo biernego uczestnictwa:

a) czynne uczestnictwo polega na korzystaniu z warsztatów w formie bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi dyrygentami oraz możliwości bezpośredniej pracy nad wykonaniem artystycznym z prowadzącymi dyrygentami wraz z Małopolską Regionalną Orkiestrą Symfoniczną

b) bierne uczestnictwo polega na udziale w warsztatach w roli obserwatora, któremu nie przysługuje bezpośredni kontakt z prowadzącym dyrygentem, ani możliwość bezpośredniej pracy nad wykonaniem artystycznym z prowadzącym dyrygentem oraz Małopolską Regionalną Orkiestrą Symfoniczną.

6. Organizator zapewnia możliwość czynnego udziału w warsztatach dla maksymalnie 5 osób, przy czym zastrzega sobie prawo wyboru mniejszej lub większej liczby czynnych uczestników.

7. Zakwalifikowanych uczestników wyłania Komisja weryfikacyjna na podstawie wysłanego do 20 lipca 2022 roku formularza zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać:

a. wypełniony kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.mrosmaloposka.com - w zakładce LETNIE KONFRONTACJE MŁODYCH DYRYGENTÓW

b. krótki (pół strony A4) życiorys artystyczny oraz informację o dotychczasowej działalności artystycznej,

d. dowód wpłaty wpisowego przesłany na adres mailowy: biuro@mrosmalopolska.com,

Kwota wpisowego wynosi 50 zł, którą należy wpłacić do dnia 20 lipca 2022 na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Nr konta: 51 8589 0006 0040 0418 2553 0001

z dopiskiem:

„LETNIE KONFRONTACJE DEBIUTUJĄCYCH DYRYGENTÓW - WPISOWE” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

e. link do nagrania audio-video

Nagrania wymagane przy zgłoszeniu powinny prezentować umiejętności dyrygowania kandydata w dwóch dowolnych, kontrastujących utworach lub ich częściach, z towarzyszeniem orkiestry, zespołu instrumentalnego, fortepianu lub do nagrania audio. Maksymalny czas nagrań: 15 min.

Nagranie powinno umożliwiać odbiór zarówno obrazu i dźwięku bez zniekształceń. Jeśli nagranie zrealizowane jest z wykorzystaniem wielu kamer, to musi zawierać ujęcia, w których jest widoczna sylwetka kandydata z przodu. Kandydat zamieszcza nagranie opatrzone imieniem i nazwiskiem na kanale YouTube, jako nagranie niepubliczne. Następnie udostępnia organizatorowi bezpośredni link, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego. Niedopełnienie powyższych wymogów skutkować będzie niedopuszczeniem kandydata do kwalifikacji.

Koszty stworzenia nagrań audio-video oraz pokrycia praw autorskich, majątkowych lub praw pokrewnych do wykorzystanych przez kandydata do nagrań pokrywa kandydat. Kandydat oświadcza że nagrania audio wideo nie będą obciążone wadami prawnymi.

Wybór czynnych uczestników warsztatów odbywa się na podstawie oceny umiejętności dyrygowania zaprezentowanych na nagraniach audio-video.

8. Po zakończeniu procesu kwalifikacji kandydaci otrzymają informację, czy zostali zakwalifikowani do czynnego uczestnictwa, wyniki zostaną ogłoszone do dnia 25 lipca 2022 roku i zamieszczona na stronie internetowej www.mrosmalopolska.com. Zawiadomienia wysłane zostaną też drogą mailową do każdej z osób zakwalifikowanych oraz do osób z listy rezerwowej.

9. Obrady Komisji weryfikacyjnej są tajne, a decyzje ostateczne. Uczestnikowi niezakwalifikowanemu do udziału w warsztatach nie przysługuje odwołanie.

10. Zawiadomienie kandydata o dopuszczeniu do udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zawarciem umowy między “MROS - Małopolska” a kandydatem, dotyczącej jego udziału w Letnich Konfrontacjach Debiutujących Dyrygentów na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

11. Uczestnik dopuszczony do czynnych warsztatów zobowiązany jest do dnia 30 lipca 2022 r. wpłacić opłatę w wysokości 1000 zł za udział w warsztatach z dopiskiem „LETNIE KONFRONTACJE DEBIUTUJĄCYCH DYRYGENTÓW 2022” i podaniem nazwiska uczestnika, na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Nr konta: 51 8589 0006 0040 0418 2553 0001

12. Niewpłacenie opłaty do wyznaczonego terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Warsztatach.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, opłata nie podlega zwrotowi.

14. Repertuar obowiązujący podczas Warsztatów z orkiestrą MROS Małopolska:

Joseph Haydn - Symfonia G-dur Nr 94 "Niespodzianka" cz. II

Joseph Haydn - Symfonia D-dur Nr 104 cz. I

Franz Schubert - V Symfonia B-dur D. 485 cz. I

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów, a także do przerwania ich w każdym momencie ich trwania wskutek siły wyższej i/lub zdarzeń i/lub innych okoliczności niezależnych od woli, którym nie można było zapobiec. Za siłę wyższą i/lub zdarzenie losowe uznaje się zjawiska zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, których nie sposób było przewidzieć i których skutkom nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, w szczególności takie jak: pożar, powódź, strajk, działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, zamach terrorystyczny, akty władzy publicznej, żałoba narodowa, zakazy i nakazy wydane przez organy władzy publicznej, samorządowej, lokalnej.

§4

PRZEBIEG WARSZTATÓW
I.

DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH

1. Zakwalifikowanym, czynnym uczestnikom Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w Domu Pracy Twórczej w kompleksie dworsko-parkowym w Kąśnej Dolnej.

2. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

3. W trakcie trwania warsztatów czynnemu uczestnikowi przysługuje:

  • zajęcia indywidualne z prowadzącymi dyrygentami
  • bezpośrednia praca nad wykonaniem artystycznym z prowadzącymi dyrygentami wraz z Małopolską Regionalną Orkiestrą Symfoniczną

4.  Uczestnicy zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach/wydarzeniach w ramach warsztatów. Szczegółowe kalendarium warsztatów publikowane będzie na stronie internetowej MROS. Harmonogram zajęć jest załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.  Uczestnicy warsztatów zobowiązani są m.in. do:

a) zachowania najwyższych standardów artystycznych pracy podczas warsztatów,

b) przygotowania repertuaru muzycznego, wskazanego w załączniku do umowy.

6. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają dyplom/certyfikat ich ukończenia.

7. Każdy czynny uczestnik bierze udział w konfrontacji tj. konkursie na najlepszego dyrygenta I edycji warsztatów.

8. Uczestnicy oceniani będą przez Jury składające się z wybitnych dyrygentów:

prof. Janusz Przybylski

Joanna Natalia Ślusarczyk

prof. Nick Ost

dr Waldemar Groń

9. Wewnętrzny regulamin pracy Jury ustalony zostanie przed rozpoczęciem warsztatów.

10. Oceny członków Jury są tajne.

11. Werdykty wydane na podstawie ocen członków Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

II.

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO UCZESTNIKA WARSZTATÓW

1. Dla najlepszego uczestnika warsztatów wyłonionego przez ocenę członków Jury przysługuje nagroda.

Zadyrygowanie Młodzieżową Regionalną Orkiestrą Symfoniczną MROS podczas koncertu 27 września 2022 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego  w Lusławicach oraz nagranie audio-video.

2.  Program Koncertu 27 września 2022 r. w ECMKP w Lusławicach zostanie ustalony przez organizatorów w porozumieniu z laureatem.

3. Udział Laureata w Koncercie 27 września 2022 r. w ECMKP w Lusławicach jest obowiązkiem Laureata i nie otrzyma on za ten występ oddzielnego honorarium.

4. Przed koncertem 27 września 2022 r. w ECMKP w Lusławicach, Laureatowi przysługują próby z orkiestrą symfoniczną MROS w terminie uzgodnionym z organizatorem.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu koncertu.

III.

DLA UCZESTNIKÓW BIERNYCH

1. Bierne uczestnictwo w warsztatach możliwe jest dla osób, które wysłały zgłoszenie na adres mailowy biuro@mrosmalopolska.com zawierające:

imię i nazwisko

dowód wpłaty za udział w zajęciach w formie biernej

Koszt udziału biernego we wszystkich zajęciach w terminie 01-05.08.2022 wynosi: 200 zł

Koszt udziału w jednym dniu zajęć wynosi: 50 zł

Opłatę należy wpłacić na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Nr konta: 51 8589 0006 0040 0418 2553 0001

z dopiskiem:

„LETNIE KONFRONTACJE DEBIUTUJĄCYCH DYRYGENTÓW - UCZESTNIK BIERNY” oraz podaniem imienia i nazwiska

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby biernych uczestników, ze względów organizacyjnych, lub podyktowanych względami bezpieczeństwa epidemiologicznego.

3. Koszty podróży, wyżywienia oraz pobytu w Kąśnej Dolnej pokrywają uczestnicy.

4. Uczestnicy bierni nie mogą wziąć udziału w konkursie na najlepszego uczestnika warsztatów.

§ 5

INNE

1. Uczestnicy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne podczas trwania warsztatów.

2. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Warsztatów. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

DYREKTOR WARSZTATÓW

Kazimierz Wojnicki

KOMISJA WERYFIKACYJNA

prof. Janusz Przybylski

prof. Nick Ost

Joanna Natalia Ślusarczyk

dr Waldemar Groń

KIEROWNICTWO WARSZTATÓW:

Aleksandra Rżany

tel. 794 975 642

rzany.aleksandra@domoslawice.pl

Waldemar Groń

tel. 694 209 397

gron.waldemar@domoslawice.pl

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2022 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator warsztatów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonanie zmian w przeprowadzeniu warsztatów z uwagi na zmiany organizacyjne albo prawne.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

5. O zmianach regulaminu, Organizator poinformuje uczestników warsztatów przesyłając treść nowego regulaminu na podany przez uczestnika e-mail oraz zamieszczając treść regulaminu na stronie internetowej MROS www.mrosmalopolska.com.

Formularz zgłoszenia

Osoby chcące uczestniczyć w konkursie prosimy o zgłaszanie się przez podany poniżej formularz zgłoszenia