I Edycja • 9-10 czerwca 2022

Ogólnopolski Konkurs

Małopolskie inspiracje. Muzyczne zmagania na szlaku mistrzów.

w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Kategoria II: Flet

I Nagroda:
Występ solowy z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej MROS podczas Koncertu Laureatów w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz nagranie audio-video.

Przeczytaj wyniki konkursu fletowego
Logo Małopolski

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Cele konkursu.

Celem nadrzędnym konkursu jest przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w zakresie sztuki wykonawczej, podnoszenie poziomu nauczania, promocja uzdolnionych uczniów oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.
Konkurs będzie odbywać się cyklicznie, a nagrodą główną jest występ z orkiestrą symfoniczną MROS na koncercie w ECKKP w Lusławicach.

I EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “Solista”

W KĄŚNEJ DOLNEJ

KATEGORIA II - FLET

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych:

GRUPA I

uczniowie szkół muzycznych I st.

GRUPA II

uczniowie szkół muzycznych II st.

REGULAMIN  

§1

ORGANIZATORZY KONKURSU

   Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

oraz

   Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu

działające przy Szkole Muzycznej I st.

w Zespole Szkół i Przedszkola

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Domosławicach

§2

ORGANIZACJA KONKURSU

   Termin: 9-10 czerwca 2022 r.

   Termin składania aplikacji : 30 maja 2022 r.

   Potwierdzenie przyjęcia do konkursu: 2 czerwca 2022 r.

   Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany: do 2 czerwca 2022 r.

Przesłuchania odbędą się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Kąśna Dolna 17,

33-190 Kąśna Dolna

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

4. W przesłuchaniu może uczestniczyć maksymalnie 80 uczestników łącznie w obydwu kategoriach, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Przesłanie zgłoszenia w terminie do 30 maja2022 r. poprzez wypełnienie formularza uczestnika konkursu, dostępnego na stronie https://forms.gle/d3uheFjPvDGpEZWHA

§4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Program Konkursu składa się z jednego etapu otwartego dla publiczności i obejmuje wykonanie z pamięci następujących utworów:

GRUPA O

uczniowie szkół muzycznych klas I-III cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego szkoły muzycznej I stopnia

   • dwa utwory dowolne z akompaniamentem wykonane z pamięci nieprzekraczające 5 min

GRUPA I

uczniowie szkół muzycznych I stopnia

   • jeden z obowiązkowych utworów:

                - Wolfgang Amadeus Mozart- Andante C-dur, KV 315

                - Giovanni Battista Pergolesi- Koncert G-dur P.33; część II Adagio

                - Johann Joachim Quantz - Koncert G-dur nr 161, QV 5:174, część II Arioso

oraz

   • utwór wirtuozowski (solo lub z akompaniamentem)  - nieprzekraczający 5 min

GRUPA II

uczniowie szkół muzycznych II stopnia

   • jeden z obowiązkowych utworów:

    - Carl Stamitz- Koncert G-dur, Op.29, część I Allegro

    - Franz Benda- Koncert e-moll L2.4, część I Allegro con Brio

    - Francois Devienne- Koncert G-dur, nr 4,  część I Allegro

oraz

   • dwie części dowolnej sonaty barokowej

2. Organizator nie zapewnia materiałów nutowych dla uczestnika. Uczestnik powinien posiadać oryginalne materiały nutowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu korzystającego z z własnych materiałów nutowych.

§5

AKOMPANIATORZY

Kandydat ma prawo uczestniczyć w konkursie z pianistą na własny koszt. Organizatorzy nie zapewniają udziału akompaniatora podczas przesłuchań.

§6

JURY

   • Przesłuchania konkursowe ocenia Jury.

   • Skład członków Ogólnopolskiego Jury zostanie podany przed otwarciem Konkursu.

   • Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

   • Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2022 r.

§7

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu Inauguracji Konkursu w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, okazując dowód tożsamości.

2. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej.

3. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany 2 czerwca 2022 r.

4. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.

§8

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Decyzją Jury przyznane zostaną trzy Nagrody Regulaminowe i tytuł Laureata:

I Nagroda:

występ solowy z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej MROS podczas Koncertu Laureatów w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i nagranie audio-video

oraz

udział w lipcowych warsztatach fletowych prowadzonych przez Panią dr Katarzynę Pudełko w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

II i III Nagroda:

udział w lipcowych warsztatach fletowych prowadzonych przez Panią dr Katarzynę Pudełko w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

2. Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

5. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne winne być zgłoszone do Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach przed jego rozpoczęciem. Nagrody te będą miały charakter pozaregulaminowy i zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2022 r.

6. We wszystkich etapach konkursu, w tym na Koncercie Laureatów, uczestników obowiązuje strój oficjalny/koncertowy.

§9

KONCERT LAUREATÓW

EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

W LUSŁAWICACH

WRZESIEŃ 2022 r.

1. Organizator zapewnia Laureatom konsultacje z dyrygentem oraz próby z orkiestrą w terminie ustalonym indywidualnie.

2. Organizator zapewnia 10 darmowych wejść dla osób towarzyszących Laureatom.

§10

ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ

1. Uczestnicy i ich pianiści przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny.

2. Organizator nie zapewnia Kandydatom i ich pianistom zakwaterowania.

3. Wszelkie inne osoby towarzyszące Uczestnikom Konkursu przebywają w Kąśnej Dolnej    

   na koszt własny.

§11

INNE

1. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu na konkursie.

2. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Szkoły Muzycznej z dopiskiem - “Konkurs Ogólnopolski”

Szkoła Muzyczna I st.

w Zespole Szkół i Przedszkola

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Domosławicach

Domosławice 24, 32-860 Czchów

Dyrektor konkursu: mgr Kazimierz Wojnicki

Koordynatorzy konkursu: mgr Joanna Kliś-Dąbrowska

tel. 606 732 477

e-mail:  klis.dabrowska.joanna@domoslawice.pl

mgr Andrij Drażnycia

tel. 798 633 952

e-mail: draznycia.andrij@domoslawice.pl

Wyniki konkursu

Kategoria "0"

I miejsce:

Anna Szajner

II miejsce:

Anita Mizera

III miejsce:

Milena Orlecka

Wyróżnienie I stopnia:

Agnieszka Ogar

Kategoria "I"

I miejsce:

Julia Magdalena Biel

II miejsce:

Emilia Fedko

III miejsce:

Alicja Dyl

Wyróżnienie I stopnia:

Ewelina Gucwa, Natalia Stec

Wyróżnienie II stopnia:

Monika Kachniarz, Judyta Urbanek

Kategoria "II"

I miejsce:

Maja Regulska, Alicja Kulesa

III miejsce:

Antonina Klara Stańczyk, Maria Zabdyr