I Edycja • 8 czerwca 2022

Ogólnopolski Konkurs

Małopolskie inspiracje. Muzyczne zmagania na szlaku mistrzów.

w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Kategoria I: Wokaliści

I Nagroda:
Występ solowy z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej MROS podczas Koncertu Laureatów w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz nagranie audio-video.

Przeczytaj wyniki konkursu wokalnego
Logo Małopolski

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Cele konkursu.

Celem nadrzędnym konkursu jest przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w zakresie sztuki wykonawczej, podnoszenie poziomu nauczania, promocja uzdolnionych uczniów oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.
Konkurs będzie odbywać się cyklicznie, a nagrodą główną jest występ z orkiestrą symfoniczną MROS na koncercie w ECKKP w Lusławicach.

I EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “SOLISTA”

W KĄŚNEJ DOLNEJ

KATEGORIA I - WOKALIŚCI

REGULAMIN

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia

wydziału wokalnego, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 23 lat

GRUPA I

głosy żeńskie

GRUPA II

głosy męskie

§1

ORGANIZATORZY KONKURSU

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

oraz

Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu

działające przy Szkole Muzycznej I st.

w Zespole Szkół i Przedszkola

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Domosławicach

§2

ORGANIZACJA KONKURSU

Termin: 8 czerwca 2022 r. godz. 11.00

Termin składania aplikacji : 30 maja 2022 r.

Potwierdzenie przyjęcia do konkursu: 2 czerwca 2022 r.

Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany: do 2 czerwca 2022 r.

Przesłuchania odbędą się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Kąśna Dolna 17,

33-190 Kąśna Dolna

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

4. W przesłuchaniu może uczestniczyć maksymalnie 70 uczestników, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Przesłanie zgłoszenia w terminie do 30 maja 2022 r. poprzez wypełnienie formularza uczestnika konkursu, dostępnego na stronie https://forms.gle/2Hzzf4V4t6oZvo499

§4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Program Konkursu składa się z jednego etapu otwartego dla publiczności i obejmuje wykonanie z pamięci trzech wymienionych niżej pozycji.

GRUPA I i II:

Dowolna pieśń Ignacego Paderewskiego,

Dowolna aria operowa

oraz

Utwór dowolny

Wykonywany repertuar nie może przekroczyć 12 minut.

2. Organizator nie zapewnia materiałów nutowych dla uczestnika. Uczestnik powinien posiadać oryginalne materiały nutowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.

§5

AKOMPANIATORZY

Kandydat ma prawo uczestniczyć w konkursie z pianistą na własny koszt. Organizatorzy nie zapewniają udziału akompaniatora podczas przesłuchań.

Istnieje możliwość skorzystania z akompaniatora pianisty za dodatkową opłatą - 80 złotych (w takim przypadku proszę przesłać nuty na email: niedbala.magda@domoslawice.pl najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem konkursu). Opłatę należy dokonać równocześnie z opłatą za uczestnictwo.

§6

JURY

Przesłuchania konkursowe ocenia Jury.

Skład członków Ogólnopolskiego Jury zostanie podany przed otwarciem Konkursu.

Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2022 r.

§7

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu Inauguracji Konkursu w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, okazując dowód tożsamości.

2. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej.

3. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany 2 czerwca 2022 r.

4. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.

§8

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Decyzją Jury przyznane zostaną następujące nagrody:

3 nagrody główne i wyróżnienia

Nagroda dla najlepszego głosu żeńskiego i męskiego

Nagroda za wyróżniające wykonanie pieśni Ignacego Jana Paderewskiego

dodatkowo laureat I i II miejsca:

występ solowy z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej MROS podczas Koncertu Laureatów w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz nagranie audio-video.

2. Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

5. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne winne być zgłoszone do Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. przed jego rozpoczęciem. Nagrody te będą miały charakter pozaregulaminowy i zostaną wręczone w dniu 8 czerwca 2022 r.

6. We wszystkich etapach konkursu, w tym na Koncercie Laureatów, uczestników obowiązuje strój oficjalny/koncertowy.

§9

KONCERT LAUREATÓW

EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

W LUSŁAWICACH

WRZESIEŃ 2022 r.

1. Organizator zapewnia Laureatom poprzednie konsultacje z dyrygentem oraz próby z orkiestrą w terminie ustalonym indywidualnie.

2. Uczestników obowiązuje strój koncertowy podczas występów we wszystkich etapach Konkursu.

3. Organizator zapewnia 10 darmowych wejść dla osób towarzyszących Laureatom.

§10

ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ

1. Uczestnicy i ich pianiści przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny.

2. Organizator nie zapewnia Kandydatom i ich pianistom zakwaterowania.

3. Wszelkie inne osoby towarzyszące Uczestnikom Konkursu przebywają w Kąśnej Dolnej    

   na koszt własny.

 

§11

INNE

1. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu na konkursie.

2. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Szkoły Muzycznej z dopiskiem - “Ogólnopolski konkurs”

Szkoła Muzyczna I st.

w Zespole Szkół i Przedszkola

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Domosławicach

Domosławice 24, 32-860 Czchów

Dyrektor konkursu: mgr Kazimierz Wojnicki

Koordynatorzy konkursu:

mgr Stanisław Duda

tel. 668 154 661

e-mail:  duda.stanisław@domoslawice.pl

mgr Magda Niedbała-Solarz

tel. 600 626 727

e-mail: niedbala.magda@domoslawice.pl

Wyniki konkursu

I miejsce:

Emilia Juras, Magdalena Pawłowska

II miejsce:

Mariola Siepak, Elżbieta Świerad

III miejsce:

Sandra Stępek, Magdalena Wójciak

Wyróżnienie:

Maciej Parkita

Nagroda za najlepsze wykonanie pieśni Ignacego Jana Paderewskiego:

Emilia Juras